KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 18 januari 2021

Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 januari 2021 een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2021. De belangrijkste reden van het KNZV om een collectieve overeenkomst af te sluiten is om de aangesloten koren te ontzorgen en om in aanmerking te komen van de door de FEMU aangeboden kortingen.

Voor 2021 bedraagt het geïndexeerde basistarief voor individuele koren € 3,28 (excl. Btw) per koorlid per jaar. Het KNZV is voor de bij haar aangesloten koren na aftrek van een instroomkorting, modulaire kortingen alsmede een Coronakorting een tarief overeengekomen van € 1,39 (excl. Btw). Dit is € 1,68 per koorlid per jaar inclusief btw.

De premie voor 2020 is niet in de bondscontributie doorberekend, omdat KNZV Nederland de helft voor haar rekening heeft genomen en de vier Regionale KNZV Verenigingen de andere helft. Of en hoe de premie voor 2021 wordt doorberekend zult u spoedig vernemen van uw Regionale Vereniging. Dit is afhankelijk van de begroting 2021 en de reserves van uw Regionale Vereniging.

Het KNZV heeft de verkennende besprekingen m.b.t. deze overeenkomst tevens gedaan namens de bonden Holland Harmonie, Shanty Nederland en de BVSL. Wij zullen in 2021 met andere korenbonden met de FEMU in overleg gaan over een mogelijk gezamenlijk tarief vanaf 2022. De FEMU is bereid om bij voldoende deelname een schaalkorting toe te passen.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen (reproduceren) en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden (componisten, arrangeurs, tekstdichters etc.). Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract met de BUMA afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Licenties hiervoor dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten voor de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen op grond van de Auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over uitgeleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren. Het leenrecht wordt niet berekend over stukken waarvan het KNZV de rechten heeft afgekocht.

Wat is ons belang van onze bijdrage aan genoemde instellingen?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.                                                                                                                         

Wat mogen de aangesloten koren  op grond van de afgesloten licentie?

 • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
 • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
 • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek immers weer teruggestuurd dient te worden!
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
 • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
 • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website plaatsen.
 • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
 • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn (Publiek Domein). Indien u muziek laat arrangeren dient de arrangeur dit aan te vragen en het copyright onderaan de partituur en of koorpartij te vermelden.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Koos van Herk, secretaris KNZV              Email: j.vherk@ziggo.nl

Bijlage overeenkomst

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG DECEMBER 2020.

Maastricht, 21-12-2020

Geachte koorsecretaris,

Hierbij ontvangt u in bijlage de nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020.

Verder ontvangt u in bijlage de begroting van KNZV Limburg voor 2021, deze had u nog tegoed van ons.

Algemene Ledenvergadering:

In November ontving u van ons de stukken voor de ALV die wij dit jaar helaas niet hebben kunnen houden vanwege de corona omstandigheden, te weten

 • kandidaatstelling voorzitter Fer van de Winkel en de 2 nieuwe
 • bestuursleden Olaf Schouten en Leo Zeegers.
 • Notulen jaarvergadering 2019
 • Financieel jaarverslag 2019
 • Verslag kascontrolecommissie

Wij vroegen u voor of uiterlijk op 15 november te willen reageren.

Er hebben 6 van de 64 koren direct gereageerd en de overige koren gaan akkoord, immers bij geen reactie mocht het bestuur van een akkoord uitgaan van de toegezonden stukken en instemming van de benoemingen, waarvoor onze dank.

Aangezien de overige koren dus niet hebben gereageerd, beschouwen wij dit als akkoord met de jaarstukken en de voordracht van de bestuursleden.

Wij hopen overigens dat wij in 2021 wel weer een fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen houden.

Overigens heeft zich wel een nieuw bestuurslid aangemeld, nl Martin Diederen, een oude bekende, hij is bestuurslid van KNZV Limburg geweest van 2006 t/m 2015, Martin is lid van het mannenkoor Si-Tard uit Sittard. Wij dragen hem voor als bestuurslid en zullen hem officieel benoemen tijdens de eerstvolgende ALV.  Tot dan draait Martin alvast mee in het bestuur.

Bestuur samenstelling:

Tijdens onze bestuursvergadering van 9 december zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld.

 • Waarnemend voorzitter        Fer van de Winkel
 • Vice voorzitter                         Leo Zeegers
 • Secretaris                                 Fer van de Winkel
 • 2e secretaris                            Olaf Schouten
 • Penningmeester                     Wim Wittenbernds
 • Bestuurslid                              Jan Besouw
 • Bestuurslid                              Will Selen
 • Aspirant Bestuurslid              Martin Diederen

Leo Zeegers en Martin Diederen hebben zich tevens beschikbaar gesteld als lid voor de Verenigingsraad KNZV.

Afgesproken is dat wij op zoek gaan naar een definitieve voorzitter eventueel van buiten de verenigingen, Fer van de Winkel houdt de benoeming tot voorzitter nog even aan en blijft waarnemend voorzitter. Hij neemt de functie van secretaris op zich omdat daar geen gegadigden voor waren en het secretariaat te belangrijk is om onbezet te blijven.

Olaf Schouten verzorgt de coördinatie van de jubilea in verband met het vermoedelijke langdurige herstelproces van Will Selen die momenteel verblijft in het Zorghotel te Roermond.

Leo Zeegers neemt de PR onder zijn hoede samen met Jan Besouw.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter en secretaris KNZV Limburg

Bijlagen:         nieuwsbrief van KNZV Nederland december 2020
begroting van KNZV Limburg voor 2021.

Bijlage:

Begroting 2021 versie 19-12-2020

NIEUWSBRIEF 06-11-2020

Hierbij deel ik u mede dat onze secretaris Henk Clevers per
30 oktober jongstleden zijn werkzaamheden bij KNZV Limburg heeft beëindigd.

Het bestuur is Henk Clevers veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die hij gedurende 3 jaar voor KNZV Limburg verricht heeft.

Voorlopig zullen de secretariaatswerkzaamheden binnen het bestuur worden opgevangen. Alle correspondentie voor het secretariaat zal verlopen via onze waarnemend voorzitter Fer van de Winkel.

Het bestuur is uiteraard op zoek naar een nieuwe secretaris en doet een oproep aan de leden om te kijken of er onder u iemand is die belangstelling heeft voor deze functie. Gegadigden kunnen contact opnemen met Fer van de Winkel, tel. 06-54931190 of email fervdwinkel@gmail.com.

Verder vraag ik nogmaals aandacht voor uw reactie op de aan u per email toegezonden stukken voor de ALV te weten:
–        kandidaatstelling voorzitter en 2 nieuwe bestuursleden
–        Notulen jaarvergadering 2019
–        Financieel jaarverslag 2019

Uw reacties ontvangen wij graag voor of uiterlijk op 15 november a.s.
op het email adres secretariaatknzvlimburg@gmail.com

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter

Jaarverslag 2019

AAN:  de besturen van onze Limburgse KNZV-leden

t.a.v. de secretarissen

Limburg, 28 oktober 2020

Geacht bestuur,

Hierbij nog even een aanvulling op ons bericht van gisteren.

Allereerst stond in de titel boven dit bericht  ‘OPGAVE LEDENAANTAL”. 

Zoals u wellicht al begrepen hebt, was dit niet de bedoeling van het bericht. 

De titel is misplaatst als gevolg van een storing in het collectieve verzendsysteem. 

Excuses voor de verwarring. Over de opgave van het ledenaantal ontvangt u  – zoals u gewend bent-  omstreeks de jaarwisseling nader bericht. 

Verder treft u,  als aanvulling op de stukken die u gisteren al ontving, in bijlage nog aan het jaarverslag over 2019.  Het lijkt inmiddels al weer lang geleden, vooral omdat het allemaal nog betrekking heeft op het pre-coronatijdperk. Maar deze tijden keren echt wel weer terug! We willen ook even memoreren hoe velen zich in 2019 hebben ingezet voor KNZV en de mannenkoorzang. Als lezing van dit jaarverslag nog vragen oproept, vernemen wij dat graag. Anders nemen wij aan dat u hiermee akkoord kunt gaan. 

met vriendelijke groet,

namens het bestuur 

Henk Clevers

secretaris 

 

Algemene Ledenvergadering opnieuw UITGESTELD

AAN : de besturen van onze Limburgse leden

t.a.v. de secretarissen

Onderwerp: UITSTEL van onze Algemene Ledenvergadering van 21 november 2020. 

Limburg, 27 oktober 2020 

Geachte bestuur, 

Zoals bekend zouden wij op zaterdag 21 november aanstaande in “Oolderhof’ in Herten alsnog onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering houden.

Helaas hebben wij andermaal moeten besluiten dat deze vergadering in verband met corona GEEN DOORGANG kan vinden. Hoewel op dit moment nog niet direct verboden, verwachten wij dat het kabinet op korte termijn tot verderstrekkende maatregelen zal besluiten.

Wij hebben nog overwogen of deze vergadering wellicht digitaal georganiseerd zou kunnen worden,  bijvoorbeeld via Zoom of Teams.  Ook daar hebben we vanaf gezien. Gelet op het aantal deelnemers is onze inschatting dat dit technisch gezien niet probleemloos zou kunnen gaan verlopen. 

Zodra ‘corona’ het weer mogelijk maakt fysiek te gaan vergaderen, zullen wij dat uiteraard doen.  Hopelijk kan onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2021 weer gewoon doorgaan. 

Dit alles neemt niet weg dat er op korte termijn een aantal besluiten genomen moet worden.

Niet alleen omdat dit statutair is voorgeschreven, maar ook omdat we ook in deze coronatijd zo goed mogelijk uw belangen willen blijven behartigen.

Het gaat dan met name om drie belangrijke onderwerpen: 

 • De financiële zaken en jaarplan 2021
 • De aanvulling van het bestuur
 • Het voorzitterschap van KNZV-Limburg 

De financiële zaken en jaarplan 2021   

Omdat het financiële jaar 2020 er al bijna opzit, zullen wij nu géén aangepaste begroting 2020 meer aan de leden voorleggen.  

Wij zullen begin 2021 de definitieve jaarstukken 2020 aan u ter goedkeuring aanbieden en zullen dan ook het verslag van de kascontrolecommissie over 2020 bijvoegen. 

Wij zullen u dan tegelijkertijd ook het jaarplan en de daarop gebaseerde begroting voor het jaar 2021 presenteren evenals het contributievoorstel.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat we nog niet fysiek kunnen vergaderen, zullen wij over deze zaken  per mail met u in contact treden, wij komen hier dan nog uitgebreid op terug. 

Wij stellen nu wél al aan de orde de goedkeuring van de jaarstukken over 2019. Het bestuur is namelijk van mening dat de jaarstukken over 2019 dienen te zijn vastgesteld alvorens de jaarstukken 2020 en de begroting voor 2021 aan u voor te leggen. De jaarstukken 2019 hebt u reeds op 10 maart 2020 ontvangen, maar wij voegen deze voor uw gemak nog even bij in bijlage. U treft daarbij ook aan het verslag van 5 augustus 2020 van de kascontrolecommissie.

Mochten er van uw kant nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag vóór 15 november 2020. Wij zullen deze graag beantwoorden. Wij vertrouwen erop dat dit naar uw tevredenheid zal geschieden en als dat zo is, zullen we daarna concluderen dat de jaarstukken ook formeel zijn vastgesteld. Graag uw begrip voor deze oplossing, het kan even niets anders.     

De aanvulling van het bestuur.  

Het bestuur wil graag nu wel al overgaan tot de noodzakelijke aanvulling van het bestuur.  

Zoals wij u op 3 maart 2020 al hebben laten weten, heeft onze voorzitter Herman Janssen zijn functie per 1 maart 2020 neergelegd, zowel van onze regionale koepel als ook van KNZV-landelijk.  Zoals bekend is op 1 april 2020 ons bestuurslid Bert Thimister overleden. Daarmee zijn er nu twee vacatures in het bestuur. Het bestuur telt nu nog vijf bestuursleden, maar wil dit graag weer uitbreiden tot het statutair voorgeschreven aantal van 7.

Het bestuur is erg blij voor beide vacatures inmiddels twee kandidaten gevonden te hebben. Ook de procedure rond de bestuursverkiezing willen we per mail gaan organiseren en daarbij zo goed mogelijk rekening houden met de statutaire bepalingen. Wij vragen hiervoor uw begrip, ook hier geldt: het kan helaas nu even niet anders! 

Door het bestuur worden kandidaat gesteld: 

 • De heer Leo Zeegers, actief lid van het Maasbrees Mannenkoor 

Leo is actief zanger (bariton) bij het Maasbrees Mannenkoor. Hij is 68 jaar, heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Heeft daarna diverse managementfuncties gehad in het bedrijfsleven, de laatste 28 jaar als manager bij de woonboulevard Heerlen. Nu Leo sinds begin van dit jaar met pensioen is heeft hij weer meer tijd voor andere activiteiten en zo heeft hij nu belangstelling om zich kandidaat te stellen voor ons bestuur. 

 • De heer Olaf Schouten, actief lid van Roermond Mannenkoor. 

Olaf is 65 jaar en woont in Roermond, is 45 jaar geleden gestart bij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Hij heeft gewerkt bij de Belastingdienst en is sinds twee jaar met vervroegd pensioen. Hij heeft rechten gestudeerd in Maastricht. Olaf heeft ruime bestuurservaring, onder meer jarenlang voorzitter geweest van een Ondernemingsraad. Olaf zoekt een nieuwe uitdaging en wil zich vooral inspannen om jongeren te enthousiasmeren voor koren. 

LET WEL: Statutair (artikel 12 lid 3) kunnen voor beide vacatures ook kandidaten gesteld worden door de leden. Deze voordracht dient dan te worden gedaan door tenminste vijf leden van de Algemene Ledenvergadering en schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris en voorzien te zijn van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden. Als u een dergelijke voordracht wilt doen dan geven wij u graag de gelegenheid te doen vóór 15 november 2020.  

In het geval er géén kandidaten gesteld gaan worden door de leden, dan zullen wij dat u berichten.  We zullen dan aannemen dat beide kandidaten bij acclamatie gekozen zijn, tenzij één of meerdere leden alsnog om stemming vragen.     

Het voorzitterschap van KNZV-Limburg 

Zoals bekend is na het aftreden van Herman Janssen het voorzitterschap waargenomen door Fer van de Winkel. Het bestuur stelt u voor om Fer nu ook formeel in de functie van voorzitter te benoemen.   Het bestuur gaat ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, tenzij wij vóór 15 november van één of meerdere leden vernemen dat hiertegen bezwaren bestaan en men vraagt om een stemming over het voorstel. Anders gezegd: zonder tegenbericht gaat het bestuur er vanuit dat Fer van de Winkel bij acclamatie onze nieuwe voorzitter wordt.      

met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van KNZV-Limburg,

Henk Clevers, secretaris

Ziekte collega Will Selen

AAN: alle secretarissen van onze Limburgse KNZV-koren

Limburg, 25-10-2020

Beste secretaris,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Helaas is onze collega Will Selen wegens ziekte tijdelijk uit de running.

Zoals u wellicht weet, verzorgt Will al sinds jaar en dag de aanvragen voor speldjes en oorkondes als uw leden een jubileum vieren.

De taken van Will worden tijdelijk overgenomen door de heer Olaf Schouten, evenals Will lid van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.

Het zou kunnen zijn dat u onlangs een aanvraag hebt ingediend en dat die door ons nog niet is opgemerkt. Als wij hierop nog niet gereageerd hebben, dan ontvang ik daarvan graag bericht. We zorgen dan dit zo spoedig mogelijk geregeld wordt.

Nieuwe aanvragen kunt u gewoon blijven indienen. Liefst via het ‘ledenportaal’ achter de knop ‘jubilea aanmelden’, Uw aanvraag komt dan terecht bij Olaf.

Mocht u de aanvraag liever rechtstreeks per email doen, het emailadres van Olaf luidt:

olafschou@gmail.com

We hopen natuurlijk dat Will spoedig zal herstellen en door kan gaan met dit werk dat hij zo graag doet!

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

 

met vriendelijke groet,

Henk Clevers

secretaris KNZV-Limburg

secretariaatknzvlimburg@gmail.com

tel. 06- 57323245

Nieuwsbrief KNZV van 16 juli 2020 etc.

AAN: de besturen van onze Limburgse koren

t.a.v. de secretarissen

 

Limburg, 22 juli 2020 

Geachte bestuur, 

1. Bijgaand zend ik u door de Nieuwsbrief van 16 juli 2020 van het landelijk KNZV-bestuur. 

Deze Nieuwsbrief gaat vooral over de besluiten die zijn genomen op de vergadering van de KNZV-Verenigingsraad welke werd gehouden op 27 juni in Zeist. 

Op deze vergadering is de heer Wim Zoet (regio Midden-Nederland) gekozen als de nieuwe landelijk voorzitter. Onze eigen Fer van de Winkel is gekozen als bestuurslid. Fer zal onze regio de komende jaren in het landelijk Algemeen Bestuur vertegenwoordigen.  

2. Het landelijk bestuur heeft samen met de Verenigingsraad een actieplan opgesteld om de mannenkoorzang toekomstbestendiger te maken. In de Nieuwsbrief kunt u lezen met welke onderwerpen de werkgroepen, die nu gevormd gaan worden, zich gaat bezighouden.  

Graag doet het AB een oproep aan bestuursleden en of koorleden om deel te nemen aan één van de werkgroepen. Bent u enthousiast geworden of heeft het uw belangstelling gewekt, dan hoor ik dat graag van u. Ik kan u natuurlijk ook verdere informatie geven.  

‘Samen maken we het KNZV sterker en zetten we de mannenkoorzang weer op de kaart’. 

3. Hebt u trouwens al genoteerd dat we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaan houden op zaterdag 21 november 2020?  

4. Wij hebben nog steeds een vacature in ons eigen Limburgse bestuur. Als u hiervoor interesse heeft of u kent wellicht iemand anders in uw omgeving, wij horen het graag. Ik zal u dan graag nader informeren.  

5. Tenslotte nog een aardig nieuwtje met betrekking tot de BUMA. Omdat in verband met Corona onze zangersactiviteiten noodgedwongen stil lagen, heeft BUMA besloten tot een gedeeltelijke teruggave van de jaarlijkse afdracht. De teruggave bedraagt € 0,98 per actief koorlid (aantallen per 1-1-2020). Uw koor ontvangt deze teruggave NIET rechtstreeks van BUMA, maar dit loopt via onze eigen KNZV-Limburg penningmeester de heer Wim Wittenbernds.  Deze zal het bedrag niet uitbetalen , maar VERREKENEN met de eerstkomende contributienota en dat zal zijn omstreeks 15 augustus aanstaande. 

Het kan zijn dat u binnenkort ook van Buma een bericht gaat ontvangen over dit onderwerp, u weet dan van wanten en hoe wij dit in Limburg gaan oplossen.

Onze vraag is nog: kunt u svp uw eigen penningmeester hierover even informeren. Alvast bedankt.

 

Tot zover,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris  

 

Nieuwsbrief inzake FEMU

Aan de besturen van onze Limburgse leden/koren

t.a.v. de secretarissen

 

Limburg, 15 juli 2020

Geacht bestuur,

 

In bijlage treft u aan de Nieuwsbrief van 14 juli van het landelijk KNZV-bestuur inzake Femu.

Het landelijk bestuur heeft voor 2020 met Femu een mooie regeling bereikt en deze gaat u helemaal niets extra’s kosten. 

Mochten er na lezing van deze Nieuwsbrief nog vragen zijn, dan verneem ik die graag.

Dit geldt ook nog steeds met betrekking tot de eerdere berichten die wij u onlangs hebben verzonden over onze belronde, het landelijk Koornetwerkprotocol, het RIVM-advies en het KNZV-advies. Alle corona-gerelateerde vragen proberen we te beantwoorden en anders door te spelen naar Koornetwerk. Is écht alles duidelijk?

 

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris.

 

     

 

Corona nieuws

AAN : de besturen van onze Limburgse koren

t.a.v. de secretarissen

 

Limburg, 13 juli 2020

 

Geacht bestuur,

 

Graag vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken.

1. Allereerst treft u bijgaand aan het Corona-advies van 12 juli van het landelijk KNZV. Hierin adviseert het landelijk bestuur u hoe u kunt handelen als u overweegt uw activiteiten weer te gaan starten. Neemt u hier goede nota van. Belangrijk is vooral dat u hierover in gesprek gaat met uw leden. Mochten er nog vragen rijzen, meldt u dit dan bij ons. Als we daar samen niet uitkomen leggen wij deze vragen voor aan Koornetwerk waar wij voortdurend mee in contact staan. 

2. Verder voegen wij bij het verslag van de belrondes die wij met u hielden. De samenvatting van onze indrukken uit de eerste ronde (gehouden in mei) deden wij u al eerder toekomen. We voegen hier nu aan toe de gesprekken uit de tweede ronde die we in juni met de resterende bestuurders mochten voeren. Ook hiervoor geldt dat reacties, vragen, suggesties méér dan welkom zijn.

Wij willen u bedanken voor uw spontane medewerking. Het leidde tot heel veel fijne en voor ons leerzame gesprekken. Maar laten we niet vergeten dat veel koren en zangersgezinnen vaak ernstig getroffen zijn door het virus. Wij wensen hen alle sterkte bij het verwerken van het verlies.  

3. Tenslotte kunnen wij aankondigen dat we nu een datum kunnen noemen waarop we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaan houden. In verband met corona kon deze op 28 maart niet doorgaan. De nieuwe datum wordt nu : zaterdag 21 november. U mag deze datum alvast noteren. Alles uiteraard onder voorbehoud dat corona niet opnieuw roet in het eten gooit.  We zien u dan graag in groten getale in ‘Oolderhof’ in Herten. Nadere berichten en agenda volgen tegen die tijd. 

Namens het bestuur van KNZV-Limburg

 

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter

Henk Clevers, secretaris

 

          

Protocol Koorsector

AAN: de besturen van onze Limburgse KNZV-leden

t.a.v. de secretarissen

Limburg, 1 juli 2020

Geachte bestuur,

We mogen weer gaan zingen, dat is het goede nieuws!

Maar het kan alléén veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen.      Het nieuwe protocol vindt u op koornetwerk.nl  Ik neem aan dat u deze website inmiddels blindelings weet te vinden. U treft daar ook aan het advies van het RIVM van 30 juni 2020 waarop het protocol gebaseerd is. Bestudeert u deze stukken vooral grondig indien u overweegt uw activiteiten weer te gaan opstarten. 

We kunnen ons voorstellen dat er ook dan nog veel vragen bij u overblijven. Wij zouden die dan graag van u vernemen zodat we die gecoördineerd bij Koornetwerk onder de aandacht kunnen brengen. 

Advies: probeer er als koor samen in goed overleg uit te komen. Succes!

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris.

Hier volgt nog de samenvatting van het laatste nieuws zoals dat nu staat op koornetwerk.nl 

Samen zingen kan, en kan ook veilig!

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 30 juni 2020

Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat de RIVM op 30 jui 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is heel goed nieuws! Maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen! Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (1,5 meter afstand etc) als aanvullende voorwaarden voor koren. 

Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in bijgaand protocol. Ze zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies.

Het valt te verwachten dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast, op basis van opgedane praktijkervaringen, de resultaten van verder onderzoek naar risico’s bij zingen en de vraag hoe zich het corona-virus zich ontwikkelt. Raadpleeg daarom regelmatig deze website om vast te stellen of er nog veranderingen zijn. 

Zie voor algemene richtlijnen voor de cultuursector het Protocol voor de Sector Cultuureducatie en – participatie van Cultuurconnectie. Dit protocol  bevat ook specifieke informatie over ventilatie van ruimten, gedrag rond de lespraktijk, specifieke informatie voor personen tot/met 12 jaar en 13 tot/met 18 jaar en voor zang in muziektheater. 

Den Haag, 30 juni 2020

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland

Bijlage: Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 30 juni 2020)

Protocol + richtlijnen koorsector update 30 juniDownload

RIVM Advies koren 30 juni 2020Download